top of page

אנחנו nawwa

כשאתה נושם, אהקאטל-קצאלקואטל1, שהוא הרוח אשר מחבק

באהבה ומלטף את טוטללננצין2 הארץ, אם שלנו, נכנס לתוכך

וגר בך בזיכרון של מסלולוֹ ובמהות ָך (מים/רק) נובע כנהר בעל

צליל מענג ועולה וגם זורם דרך המערה שלך (גרון), ומשמיע

צלילים מתוקים בין אבניך (שניים). כך מופיע הדיבור המתוק

.ובעל צליל מענג, דיבור הכבוד שמכבד את כל מה שקיים

.זאת שפת נאוואטל3 שלנו = מים בעלי צליל מענג.

 

 Nawwa הצעה של

 

נאווא היא קבוצה בינתחומית של אמנים, מהנדסים, עורכי דין

והוגים מתאחדיםכדי לשלב מסגרת טכנולוגית, משפטית ואסתטית שתגן על אמן ויצירתו, תמידבכבוד לחופש יצירתי

.ויצרני

 

זה הכרחי לתאם מאמצים בינתחומיים ורוחביים כדי להגן על

  אמן. נאווא חושבת מחדש על הערכים ועל העלילה כדי להכיר

שהדבר היקר ביותר הם האמנים וגם להכיר שהאמנות זאת לא רק בידור, אלא בעיקר היא תבונה, רשומה היסטוריתואמנותית

.של פרט ושל עמים

 

נאווא כגלריה


נאווא תקדם את האמנים בתהליך של הפצה והכרה והערכה על יצירתם ועל אמןבעצמו, ותבנה קשרים לאספנים מקסיקנים וגם

לזרים, ובאופן דומה, תסייע לפתח תערוכות אמנות גם בדרך וירטואלית וגםבמקומות אמיתיים, לא רק להועיל לאמנים

ולאספנים, אלא גם לקהילות שבהן אפשר לנו להשתתף במצב

.התרבותי

נאווא כקבוצה

אנחנו האמנים של נאווא, ואנו יוצרים בדרכי פעולה וסגנונות בתחומי דעתשונים. הדרך האמנית וכל זכרונות של התרבות

.והאהבה לטבע מחברים אותנו

 

אנחנו מחפשים שהמושג הבינתחומי יעזור לנולדמיין ולבטא את מה שאי אפשר לראות. אכפת לנו השינוים בכל זמן ואנחנו

.מבינים שאנו חזקים יותר ביחידה מהחלקים בנפרד

אנחנו גרים בתקופה שבה ההבדל בין אחד לשני כבר לא סימן רע,אלא משהו חיובי, לכן אנחנו מתאחדים ללא משוא פנים

 תחת צל ההבדלים שלנוומייצרים מקומות חברתיים לפי החוקים ומדיניים שיתפסו את מטרתנו למעןהתועלת הגדולה ביותר לכל

.אחד מהמשתתפים

אנחנו חושבים שבסופו של דבר בהיסטוריה מה שנשאר היא האומנות כשופתשלא ימחק מהאנושות על פני הארץ. הספינקס

הגדול של גיזה, מערת אלטאמירה, פטרוגליפים, בונמפק… 

מעבר למלחמהנשאר ה״גרניקה״ ויצירותיו של וילהלם היינריך

.אוטו דיקס

...זה צליל, ״אטל״ זה מים (nawwa) ״נאווא-״

 

נאווא מביא את הד בעל צליל המענג של זמן עבר בצלילים, שהם

.קווים  ותמונות של זמן הווה

.נאווא  מגוללת את האמנות לעתיד

bottom of page